MKS PRZEMYSŁAW

- WSPIERAJ NAS Z DUMĄ

MKS PRZEMYSŁAW

WSPIERAJ NAS Z DUMĄ

Regulamin dotyczący wpłacania darowizn na działania statutowe MKS Przemysław Poznań

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady wpłacania darowizn na rzecz stowarzyszenia Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” Poznań (dalej: „Klub”).
 2. Darowizny są przeznaczone na realizację celów statutowych Klubu.
 3. Każdy darczyńca, wpłacając darowiznę, akceptuje niniejszy regulamin.

§ 2. Warunki wpłacania darowizn

 1. Darowizny mogą być przekazywane przez osoby fizyczne oraz prawne.
 2. Wpłaty darowizn można dokonywać za pośrednictwem:
  a. Przelewu bankowego na konto Klubu.
  b. Systemów płatności elektronicznej (dostępne wkrótce)
 3. Dane do przelewu:
  Odbiorca: Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” Poznań
  Adres: os. Polan 100, 61-253 Poznań
  NIP: 7822313131
  REGON: 634640591
  Numer konta: 93 1020 4027 0000 1802 0348 0761
  Tytuł przelewu: „Darowizna na cele statutowe – nr wygenerowany przy składaniu darowizny

§ 3. Wybór nagrody za darowiznę

 1. Darczyńcy mają możliwość wyboru nagrody za przekazane środki, zgodnie z kwotami określonymi przez Klub.
 2. Lista dostępnych nagród oraz kwoty darowizn niezbędne do ich otrzymania są dostępne na stronie internetowej Klubu.
 3. Wybór nagrody następuje poprzez dodanie jej do koszyka nagród.

§ 4. Realizacja nagród

 1. Klub zobowiązuje się do realizacji nagród w terminie do 30 dni od daty wpłynięcia darowizny.
 2. Nagrody rzeczowe będą wysyłane na adres podany przez darczyńcę, odbierane osobiście w siedzibie Klubu (os. Polan 100, 61-253 Poznań) lub na boisku Polan „A” (ul. Piłsudskiego 112 w Poznaniu).
 3. W przypadku braku możliwości realizacji wybranej nagrody, darczyńca zostanie poinformowany o możliwości wyboru innej nagrody lub zwrotu darowizny.

§ 5. Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

 1. Klub zobowiązuje się do ochrony danych osobowych darczyńców zgodnie z przepisami RODO.
 2. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji darowizn i nagród.
 3. Darczyńca ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§ 6. Reklamacje i zwroty

 1. Reklamacje dotyczące darowizn i realizacji nagród można składać drogą mailową na adres: darowizny@mksprzemyslaw.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klub zobowiązuje się do naprawienia sytuacji poprzez dostarczenie nowej nagrody lub zwrot darowizny.

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2024.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. O każdej zmianie darczyńcy zostaną poinformowani z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Kontakt

Młodzieżowy Klub Sportowy „Przemysław” Poznań
NIP: 7822313131
REGON: 634640591
os. Polan 100, 61-253 Poznań
darowizny@mksprzemyslaw.pl

Niniejszy regulamin ma na celu zapewnienie przejrzystości i bezpieczeństwa zarówno dla darczyńców, jak i dla obdarowanego Klubu.

Scroll to Top